Etický kodex


Zaměstnanci a vázání zástupci společnosti Teratrust, s.r.o., jejichž prostřednictvím společnost vykonává svou činnost, se zavazují dodržovat následující morální standardy a pravidla:

· řídí se platnými právními předpisy a dodržují vnitřní směrnice společnosti
· mají maximální součinnost při spolupráci s regulujícími a dohlížejícími orgány kapitálového trhu
· při jednání s klienty jednají čestně, svědomitě, poctivě, profesionálně a v nejlepším zájmu klienta
· při propagaci svých služeb nezamlčují informace a nenabízí výhody, jež nemohou zaručit
· poskytují jasné a srozumitelné informace, tak aby klienta neuváděl v omyl
· při kontaktu s klientem dbá pracovník na to, aby jednal vstřícně a zdvořile a při nevyžádaném kontaktu klienta neobtěžoval
· pracovník se i nadále bude vzdělávat v oblasti kapitálových trhů

Tento etický kodex je závazný pro všechny pracovníky a vázané zástupce společnosti Teratrust, s.r.o. a pokud někdo zjistí jakékoliv pochybení ze strany společnosti, nechť v zájmu ostatních klientů informuje vedení společnosti Teratrust, s.r.o.